Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Faktoring opiera się na cesji wierzytelności, czyli przeniesieniu praw do wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią. Należność z tytułu wystawionej faktury firma przekazuje faktorowi, który spłaca ją od ręki. Niestety, nie zawsze cesja wierzytelności, zatem i faktoring, są możliwe. Jeśli w umowie między przedsiębiorcą a kontrahentem wpisano zakaz cesji, zgodny z prawem, to wtedy nie można przenieść prawa do danej należności na inny podmiot. Ostatnio wprowadzono nowelizacje prawne, które objęły także temat cesji wierzytelności. Czy zniesiono możliwość wpisania zakazu cesji do umów?

Zakaz i ograniczenie cesji wierzytelności w umowie: na czym polega?

Przypomnijmy, na czym polega zakaz cesji wierzytelności lub jej ograniczenie. W umowie dotyczącej np. współpracy między firmą a kontrahentem lub spłaty zadłużenia między dłużnikiem a wierzycielem, można wpisać zakaz cesji wierzytelności. Oznacza to, że nie ma możliwości przeniesienia prawa do danej należności na podmiot trzeci np. faktora czy giełdę długów. Zdarza się też, że strony ustalają umowne ograniczenie cesji wierzytelności. Może ono przyjąć formę:

 • uzależnienia skuteczności cesji od spełnienia danych warunków np. ustalenie, że następuje tylko w formie pisemnej,
 • wskazania konkretnych podmiotów, na rzecz których można dokonać cesji wierzytelności,
 • uzależnienia skuteczności cesji wierzytelności od wyrażenia zgody dłużnika.

Kiedy cesja wierzytelności jest nieważna?

Jeśli w umowie jest zakaz cesji wierzytelności lub jest ona ograniczona pewnymi warunkami, które nie zostały spełnione, a zostanie ona wykonana, to cesja jest nieważna. Jak sobie radzić z zakazem cesji? Taka umowa może zostać uznana za ważną i skuteczną, gdy dłużnik wyrazi na nią następczą zgodę. Jeśli do tego nie dojdzie, cesja wierzytelności jest uważana za nigdy nie zawartą. Co warte podkreślenia, jeśli wymogiem jest uzyskanie zgody dłużnika, to o taką lepiej się ubiegać przed cesją wierzytelności, niż liczyć na następczą zgodę dłużnika już po fakcie.

Zniesienie zakazu cesji: nowe przepisy

Od jakiegoś czasu środowisko faktoringowe postuluje za zniesieniem zakazu cesji wierzytelności poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych. Prace nad nowelizacją przepisów i dyskusje o zakazie cesji wierzytelności trwały wiele miesięcy. W rezultacie 8 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy anty-zatorowej, czyli ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jednakże nie wprowadziła ona zniesienia zakazu cesji w całości. Wpisano jedynie bezskuteczność umownych ograniczeń przelewu wierzytelności oraz zakazu cesji w transakcjach asymetrycznych, pod warunkiem, że upłynął termin wymagalności. Dokładny zapis dotyczący tej kwestii, art. 9a, brzmi: 

Art. 9a. 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Zatem w przypadku transakcji między dużym i mniejszym podmiotem, gdy ten drugi jest wierzycielem, zapisy ograniczające lub wyłączające cesję wierzytelności są bezskuteczne, jeśli nie uiszczono zapłaty w ustalonym terminie. Mikro, mały i średni przedsiębiorca mogą dokonać przeniesienia praw do danej wierzytelności na inny podmiot.

Całkowite zniesienie zakazu cesji – kolejny krok?

Co dalej? Polski Związek Faktoringowy oraz zrzeszeni w nim faktorzy liczą na to, że dojdzie do wpisania do aktów prawnych zniesienia zakazu cesji wierzytelności, bo taki jest postulat tego środowiska od wielu lat. Dotychczasowa nowelizacja tylko częściowo rozwiązuje problem, bo w dalszym ciągu w przypadku transakcji symetrycznych lub takich, w których nie doszło do upłynięcia terminu płatności, umowny zakaz cesji czy jej ograniczenie mogą obowiązywać. Zniesienie zakazu cesji i konsekwencje takiego kroku w postaci swobodnej możliwości cesji wierzytelności w każdej sytuacji i dowolnemu podmiotowi np. faktorowi, będą mile przyjęte zarówno przez rynek faktorów, jak i faktorantów.

Zakaz cesji wierzytelności nie zawsze jest problemem. W SMEO faktoring można otrzymać,  mając taki zapis w umowie. Wystarczy uzyskać zgodę kontrahenta na cesję, a faktura będzie mogła być sfinansowana. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Roczne sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające bardzo istotne informacje o kondycji finansowej firmy. Niektóre rodzaje podmiotów są zobligowane prawnie, by je sporządzać. Na czym polega sprawozdanie finansowe? Jak je sporządzić, kto jest za to odpowiedzialny, kiedy i gdzie je złożyć?

Kto musi sporządzić sprawozdanie?

Nie wszystkie firmy muszą sporządzać i składać do KRS-u czy KAS-u sprawozdania roczne. Według prawa zobligowane do tego są jedynie przedsiębiorstwa, które:

 • muszą prowadzić księgi rachunkowe, bo wymaga tego od nich ustawa o rachunkowości z racji np. statusu prawnego lub wysokości przychodów,
 • dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdania roczne mogą zatem składać różne formy podmiotów – spółki kapitałowe zwykłe i z ograniczoną odpowiedzialności, spółki osobowe jawne, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystko zależy od tego, czy muszą – lub chcą – prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Uwaga! Emitenci papierów wartościowych i banki przy sprawozdaniu rocznym stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR, nie zaś przepisy z ustawy o rachunkowości.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście finansowym, zebrane za bieżący rok obrachunkowy. Sporządzane jest w języku polskim i z wartościami w polskich złotówkach.

Na sprawozdanie składa się kilka dokumentów, to jest:

 • bilans zawierający zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat, czyli wykaz przychodów, zysków, kosztów i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informacja dodatkowa np. dotycząca przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny,
 • rachunek cash flow, czyli przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale.

Te dwa ostatnie dokumenty nie są obowiązkowe – sporządza się je tylko, jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Obecnie najłatwiej jest wysłać sprawozdanie w formie elektronicznej. Taki e-dokument musi podpisać kierownik danej jednostki oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg, zazwyczaj główny księgowy. W przypadku, gdy podmiotem kieruje np. wieloosobowy zarząd, to przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład takiego organu musi podpisać e-sprawozdanie, a pozostali członkowie powinni wcześniej złożyć oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi prawne lub odmówić złożenia takiego oświadczenia. Sprawozdanie można podpisać podpisem osobistym, kwalifikowanym lub zaufanym.

Kto sporządza sprawozdania w firmach?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialni są kierownicy danego podmiotu, czyli wspólnicy w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej, członkowie zarządu spółek kapitałowych, komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W przypadku, gdy firma jest w trakcie postępowania upadłościowego sprawozdanie sporządza zarządca takiego postępowania, syndyk czy likwidator.

Kiedy trzeba sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe?

Zarejestrowane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) spółki powinny sporządzić sprawozdanie w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który zamyka się księgi finansowe (podsumowanie ksiąg to jeden z obowiązków przedsiębiorcy). Jeśli rok obrotowy firmy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, to za dzień bilansowy uznaje się 31 grudnia Zatem trzeba wykonać sprawozdanie do 31 marca. Następnie dokument muszą zatwierdzić właściwe ku temu organy w przedsiębiorstwie, jak np. walne zebranie wspólników. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zatwierdza je sam właściciel. Na zatwierdzenie dokumentu jest czas do 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli zazwyczaj do 30 czerwca, gdy rok obrotowy równa się kalendarzowemu.

Po zatwierdzeniu przychodzi pora na złożenie sprawozdania finansowego do właściwych instytucji. Terminy są zasadniczo dwa:

 • 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do KRS oraz dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale mających obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
 • W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Gdzie składa się sprawozdanie finansowe?

Jednostki wpisane do KRS składają sprawozdania finansowe do KRS za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozostałe podmioty z obowiązkiem przygotowania sprawozdania, z wyjątkiem spółek cywilnych – do szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Nigdzie nie muszą składać sprawozdania spółki cywilne.

Gdzie można zobaczyć sprawozdanie finansowe firmy?

Każdy może przejrzeć sprawozdania finansowe na specjalnej stronie rządowej: https://ekrs.ms.gov.pl/, nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy uzupełnić numer KRS.

Usługa faktoringowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Rośnie liczba korzystających z niej firm oraz wartość wypłacanych im kwot z tytułu faktoringu. Jak wygląda rynek faktoringu w Polsce? Jak przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, postrzegają faktoring?

Usługi faktoringowe: co to jest?

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, czym jest usługa faktoringowa i przedmiotem czego jest faktoring. Faktoring jest instrumentem finansowym skierowanym do firm. Faktorant, czyli przedsiębiorca, wystawia fakturę z długim terminem płatności np. 90 dni. Dokonuje cesji wierzytelności na specjalistyczną firmę, czyli faktora, który wypłaca mu nawet do 100% kwoty z faktury od ręki. Następnie należność jest regulowana w momencie opłacenia faktury przez kontrahenta.

Przedmiotem faktoringu są faktury o długim terminie płatności, do 90 dni. Dzięki faktoringowi gotówka nie jest zamrożona do terminu płatności faktury, ale wypłacana od razu i firmy mogą wykorzystać ją na finansowanie bieżącej działalności lub rozwój. Więcej o tym, czym jest faktoring, dowiesz się z naszego kompendium.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest szczególnie polecany małym i średnim firmom, które działają w branżach, gdzie długie terminy płatności na fakturach są normą. Ponadto faktoring eksportowy może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych, bo z racji natychmiastowych wypłat środków pozwoli zminimalizować ryzyko kursowe.

Rynek usług faktoringowych w Polsce

Rynek usług faktoringowych w Polsce nieustannie się rozwija. Według ostatniego raportu Polskiego Związku Faktorów, którzy zrzesza 5 banków komercyjnych, 6 partnerskich podmiotów oraz 19 wyspecjalizowanych firm, z faktoringu korzysta aktywnie 24,8 tysiące przedsiębiorstw. Dekadę temu ta liczba wynosiła jedynie 5,5 tysiące firm. Zrzeszone w PZF podmioty obsłużyły w  2022 roku 23,9 milionów faktur na łączną kwotę 460,6 miliardów złotych. Zanotowano wzrost obrotów o 27,1 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Jak przedsiębiorcy postrzegają faktoring?

Jak przedsiębiorcy zapatrują się na faktoring? Jak widać z powyższego badania coraz chętniej z niego korzystają, ale czy chwalą sobie tę formę finansowania? Ostatni duży sondaż na ten temat PZF przeprowadziło w lipcu 2021 roku – było to czwarte badanie postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorców, zrealizowane przez firmy ARC Rynek i Opinia. Warto pamiętać, że był to szczyt pandemii, zatem nastroje właścicieli firm były dość kiepskie i mogło się to odbijać na wynikach wszelkich badań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, aż 38 procent respondentów dobrze oceniło faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring: wady i zalety

Co sądzą o faktoringu przedsiębiorcy: czy warto? W faktoringu dość ważne jest zaufanie na linii faktorant i faktor, zatem opinia firm na temat usług faktoringowych dużo mówi o kondycji całego rynku. Badanie z roku 2021 wskazało, że zmniejszył się odsetek krytyków tej formy finansowania, a wzrosła liczba usatysfakcjonowanych usługą faktoringową klientów – było ich 13 na 1 niezadowolonego faktoranta. Sondaż miał na celu sprawdzenie ogólnego postrzegania faktoringu, nie proszono o wskazanie zalet czy wad tego rozwiązania według respondentów. 

Jakie są zalety faktoringu? Na pewno fakt otrzymywania szybko gotówki za faktury z długim terminem płatności, dzięki czemu można wspierać płynność finansową firmy. Plusem faktoringu na pewno jest też brak obciążenia zdolności kredytowej oraz możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów, przez co poprawia się konkurencyjność przedsiębiorstwa.

A jakie są wady faktoringu? Z badania przeprowadzonego w szczycie pandemii wynika, że czynnikiem stojącym za wyborem firmy faktoringowej najczęściej jest cennik. Pokazuje to, że ewentualną wadą tej usługi może być zbyt wysoka cena, która odstrasza potencjalnych faktorantów. Na szczęście na przestrzeni kilku lat liczba wskazań ceny jako czynnika decydującego o wyborze danego faktora zmalała.

Chcesz dołączyć do tysięcy polskich firm korzystających z faktoringu? Skontaktuj się z nami!

W czasie pandemii pojawił się problem braku regulacji pracy zdalnej w obowiązujących przepisach prawa. Wyniknęła potrzeba uchwalenia prawa, które odpowiadałoby obecnym realiom – gdy wiele osób wykonuje pracę zdalną lub hybrydową. Czy sejm uchwalił zmiany w kodeksie pracy?

Co z ustawą o pracy zdalnej?

Czy praca zdalna jest w kodeksie pracy? Do niedawna nie było żadnych norm regulujących pracę zdalną, ale to właśnie ma się zmienić. Prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie trwały od dwóch lat. Wreszcie Sejm przyjął 10 stycznia 2023 nowelizację Kodeksu pracy z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta, potem będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać dwa miesiące po tej dacie, bo na tyle ustanowiono tzw. vacatio legis. Oznacza to, że w praktyce przepisy wejdą w życie w okolicach marca/kwietnia tego roku.

Praca zdalna: definicja w Kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku zakłada wpisanie do przepisów definicji pracy zdalnej oraz warunków jej wykonywania. W nowym kodeksie jest cały rozdział o pracy zdalnej, który zastąpi dotychczasowy o telepracy, już mocno nieaktualny.

Według nowych przepisów praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pracować zdalnie można w pełnym wymiarze lub częściowo, czyli hybrydowo – czasem zdalnie, czasem z biura. Każdorazowo trzeba zgłosić miejsce, z którego się pracuje. Oznacza to, że jeśli pracownik powie pracodawcy, że będzie pracować z domu, a wyjdzie do kawiarni pracować lub wyjedzie za granicę, to jest to niezgodne z prawem. Co więcej, brak Internetu czy zasięgu telefonicznego nie może być usprawiedliwieniem do niewykonywania obowiązków pracy.

Praca zdalna w umowie o pracę

Warunki wykonywania pracy zdalnej powinny być uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracy lub już w trakcie zatrudnienia poprzez zmianę dotychczasowej umowy o pracę. Jeśli chodzi o miejsce wykonywania pracy, to nie trzeba tego wpisywać w umowę o pracę, wystarczą ustne ustalenia z pracodawcą.

Praca zdalna na żądanie

Wedle nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej z 2023 roku każdy pracownik zyska w ciągu roku 24 dni pracy zdalnej na żądanie. Będziesz można wykorzystać te dni np. w sytuacji konieczności opieki nad dzieci czy innym członkiem rodziny, gorszego samopoczucia. W przypadku tej pracy zdalnej na żądanie nie będą obowiązywać wszystkie regulacje dotyczące pracy zdalnej – pracodawca nie będzie musiał zapewniać odpowiednich narzędzi i materiałów do jej wykonywania.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Wyróżniono w przepisach prawa kilka przypadków, w których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej na wniosek pracownika, to jest:

· gdy pracownica jest w ciąży,

·  gdy pracownik wychowuje dziecko do 4. roku życia,

·  gdy pracownik jest opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub opiekuje się innym członkiem rodziny mieszkającym ze wspólnym gospodarstwie, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

W Kodeksie pracy zawarto też regulacje dotyczące tego, kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi pracy zdalnej – gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy jej organizację nie ma możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. W takich przypadkach odmowę trzeba uzasadnić w formie pisemnej – elektronicznej lub na papierze – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o pracę zdalną przez pracownika.

Praca zdalna a stany nadzwyczajne i epidemie

Praca zdalna będzie mogła być też zlecona przez pracodawcę w okresach obowiązywania stanu nadzwyczajnego czy stanu zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii, a także w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu, jeśli pracodawca z powodu siły wyższej nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Podobne przepisy obowiązywały już obecnie.

Praca zdalna: obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Nowe przepisy Kodeksu pracy nakładają też szereg obowiązków na pracodawcę względem pracownika wykonującego pracę zdalną, to jest:

· zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy,

· zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, ewentualnie pokryć ich koszty,

·  pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,

·  zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

·  ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie prywatnego sprzętu pracownika np. laptopa oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę (taki ekwiwalent nie będzie stanowić przychodu pracownika).

Po wejściu w życie nowych przepisów warunki wykonywania pracy zdalnej będą transparentne i zrozumiałe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. 

Złóż wniosek online