Regulamin

serwisu internetowego www.smeo.pl

I. Definicje Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumieć należy następująco:
 1. SMEO - SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 (01-113), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem numer KRS 0000679116, NIP 5252712429, REGON 367336046, o kapitale zakładowym 1 056 000,00 zł, opłaconym w całości, adres poczty elektronicznej kontakt@smeo.pl.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Serwis - strona internetowa SMEO pod adresem www.smeo.pl wraz z podstronami w domenie *.smeo.pl.
 4. Treści - wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie.
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
II. Wstęp
 1. Regulamin określa warunki, na jakich SMEO nieodpłatnie umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez SMEO z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych SMEO oraz usług świadczonych przez SMEO, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uzgodnieniami. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez SMEO w systemie faktoringowym lub aplikacji mobilnej.
III. Korzystanie z serwisu
 1. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania),
  3. oprogramowania do odczytywania plików PDF,
  4. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 45+, Safari 7 albo Google Chrome 50+ (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Treści w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody SMEO.
IV. Treści
 1. SMEO w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty SMEO lub podmiotów współpracujących z SMEO;
  2. dane umożliwiające kontakt z SMEO;
  3. wybrane informacje prasowe;
  4. informacje dotyczące SMEO.
 2. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez SMEO przysługują SMEO lub podmiotom współpracującym ze SMEO lub podmiotom, do które zezwoliły SMEO na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 6. SMEO jest uprawnione do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści.
V. Dane osobowe
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu SMEO może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez SMEO, nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest SMEO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawienia oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 4. W zakresie w jakim w ramach korzystania z Serwisu zbierane są i przetwarzana inne dane osobowe, niż określone powyżej, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podane są na właściwych stronach lub zakładkach Serwisu.
VI. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje:
  1. na adres elektroniczny SMEO podany w Serwisie; lub
  2. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO podany w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika i opisanie przyczyny reklamacji.
 3. SMEO rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, SMEO może od zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu dostarczenia przez tych dodatkowych informacji lub dokumentów SMEO wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. Do terminu na rozpatrzenie reklamacji nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. Odpowiedzi na reklamacje SMEO przesyła:
  1. na adres podany przez Użytkownika; lub
  2. na adres elektroniczny podany przez Użytkownika.
VII. Pozostałe postanowienia
 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. O zmianach Regulaminu SMEO informuje na stronach Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.