Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego smeo.pl

I. Definicje

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumieć należy następująco:

 1. SMEO – SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater nr 53, XIV piętro, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 679116, REGON: 367336046, NIP: 5252712429, posiadająca kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 13.621.950,00 zł, adres poczty elektronicznej kontakt@smeo.pl.
 2. SMEO Capital One – SMEO Capital One sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater nr 53, XIV piętro, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518763, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272718352, REGON: 147362462, adres poczty elektronicznej kontakt@smeo.pl
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Serwis – strona internetowa pod adresem www.smeo.pl wraz z podstronami w domenie *.smeo.pl.
 5. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

II. Wstęp

 1. Regulamin określa warunki, na jakich SMEO i SMEO Capital One nieodpłatnie umożliwiają korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez SMEO i SMEO Capital One z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych SMEO i SMEO Capital One oraz usług świadczonych przez SMEO i SMEO Capital One, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uzgodnieniami. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez SMEO w systemie faktoringowym SMEO24 lub przez SMEO Capital One w systemie pożyczkowym.

III. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może:
  1. zapoznawać się z Treściami;
  2. złożyć elektroniczny wniosek o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO lub umowy pożyczki ze SMEO Capital One;
  3. kontaktować się ze SMEO lub SMEO Capital One za pomocą formularza kontaktowego lub innych dostępnych narzędzi służących do komunikacji;
  4. zapisać się do usługi newslettera.
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu. W momencie rozpoczęcia korzystania z określonej usługi świadczonej za pomocą Serwisu, Użytkownik zawiera ze SMEO i SMEO Capital One umowę o świadczenie tej usługi drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej usługi (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu).
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania),
  3. oprogramowania do odczytywania plików PDF,
  4. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 45+, Safari 7 albo Google Chrome 50+ (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Treści w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody SMEO i SMEO Capital One.

IV. Treści

 1. SMEO i SMEO Capital One w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty SMEO i SMEO Capital One lub podmiotów współpracujących z SMEO lub SMEO Capital One ;
  2. dane umożliwiające kontakt z SMEO i SMEO Capital One;
  3. wybrane informacje prasowe;
  4. informacje dotyczące SMEO i SMEO Capital One.
 2. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez SMEO lub SMEO Capital One przysługują SMEO lub SMEO Capital One lub podmiotom współpracującym ze SMEO lub SMEO Capital One lub podmiotom, do które zezwoliły SMEO lub SMEO Capital One na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 6. SMEO jest uprawnione do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści.

V. Newsletter

 1. Użytkownik może zapisać się w Serwisie do usługi newsletter, za pośrednictwem której SMEO oraz SMEO Capital One jako powiązane ze sobą organizacje, przedstawiają swoje usługi oraz bieżące informacje na temat działalności obu podmiotów.
 2. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 3. Zapisanie się do usługi newsletter wymaga podania przez Użytkownika jego adresu elektronicznego, wyrażenia zgód wymaganych przez SMEO oraz SMEO Capital One oraz kliknięcia w odpowiedni przycisk o treści „Zapisz się do newslettera” lub o podobnej treści.
 4. W ramach usługi newsletter SMEO oraz SMEO Capital One będzie wysyłać, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika, informacje dotyczące prowadzenia firmy, opinie, bieżące wiadomości, odnośniki do polecanych stron internetowych a także informacje o usługach i produktach oferowanych przez SMEO oraz SMEO Capital One oraz o promocjach organizowanych przez SMEO oraz SMEO Capital One lub podmioty współpracujące ze SMEO oraz SMEO Capital One.
 5. W ramach usługi newslettera SMEO oraz SMEO Capital One będzie wysyłać treści określone w pkt 1 powyżej, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownej wiadomości z adresu elektronicznego, na który wysyłane są treści w ramach usługi newsletter, na adres elektroniczny SMEO: kontakt@smeo.pl lub za pomocą wiadomości przesłanej poprzez formularz kontaktowy.

VI. Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może kontaktować się ze SMEO lub SMEO Capital One za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.
 2. Żeby skontaktować się ze SMEO lub SMEO Capital One za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko i adres elektroniczny.
 3. SMEO i SMEO Capital One postarają się odpowiedzieć na wiadomość Użytkownika niezwłocznie. Odpowiedź zostanie przesłana na adres elektroniczny podany przez Użytkownika. SMEO i SMEO Capital One nie ma obowiązku odpowiadać na wiadomości złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. SMEO lub SMEO Capital One może udostępnić w Serwisie również inne narzędzia lub aplikacje umożliwiające Użytkownikowi nawiązanie kontaktu ze SMEO lub SMEO Capital One, w szczególności takie jak komunikatory internetowe, aplikacje umożliwiające pozostawienie danych do kontaktu oraz inne.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Użytkowników Serwisu jest odpowiednio SMEO lub SMEO Capital One – w zależności od tego, z jakim podmiotem Użytkownik zamierza nawiązać kontakt lub z których usług korzysta. W przypadku Newslettera, o którym mowa w pkt V Regulaminu SMEO oraz SMEO Capital One są odrębnymi administratorami danych Użytkownika i odrębnie odpowiadają za treści do niego przesyłane.
 2. SMEO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jakub Wezgraj, iod@smeo.pl. Istnieje również możliwość kontaktu pocztą tradycyjną na adres SMEO z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych SMEO S.A.”. SMEO Capital One w sprawach związanych z ochroną danych osobowych zachęca do kontaktu elektronicznego pod adresem: iod@smeo.pl lub pocztą tradycyjną na adres SMEO Capital One z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie w celu umożliwienia złożenia wniosku o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO (na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Faktoringowych), a także komunikacji z tym związanej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie w celu umożliwienia złożenia wniosku o zawarcie umowy pożyczkowej ze SMEO Capital One, a także komunikacji z tym związanej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje zgłoszeń i zapytań kierowanych do SMEO lub SMEO Capital One (np. poprzez formularz kontaktowy i inne dostępne narzędzia do komunikacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes odpowiednio SMEO lub SMEO Capital One (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór ofert handlowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes odpowiednio SMEO lub SMEO Capital One (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes odpowiednio SMEO lub SMEO Capital One (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w postaci newlettera) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od SMEO oraz SMEO Capital One lub podmiotów współpracujących ze SMEO lub SMEO Capital One (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  8. przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz wiadomości wysyłanych na numer telefonu – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą od SMEO lub SMEO Capital One lub podmiotów współpracujących ze SMEO lub SMEO Capital One (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  9. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Serwisu SMEO – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu SMEO.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. następującym podmiotom wspierającym SMEO lub SMEO Capital One: podwykonawcom zapewniającym wsparcie technicznee podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację za pośrednictwem połączeń telefonicznych,
  2. podmiotom wspierającym SMEO lub SMEO Capital One w obsłudze zgłoszeń elektronicznych, komunikacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych, elektronicznych formularzy kontaktowych i tym podobnych narzędzi służących do komunikacji,
  3. agencjom marketingowym i PR świadczącym obsługę na rzecz SMEO lub SMEO Capital One,
  4. podmiotom wspierającym realizację przez SMEO lub SMEO Capital One obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu SMEO, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez SMEO lub SMEO Capital One poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku SMEO oraz SMEO Capital One zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO.. W przypadku gdy faktycznie dane osobowe będą przekazywane przez SMEO do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem EOG, Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez SMEO oraz SMEO Capital One środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SMEO lub pod adresem do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych wskazanym przez SMEO Capital One.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez SMEO lub SMEO Capital One przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji a ponadto:
  1. przez okres niezbędny do udokumentowania przez SMEO lub SMEO Capital One przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na SMEO lub SMEO Capital One,
  2. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od daty wpłynięcia,
  3. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  4. do czasu wycofania zgody wyrażonej w jednym z określonych celów lub do czasu dezaktualizacji danych (stwierdzonej przez SMEO lub SMEO Capital One) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 7. SMEO oraz SMEO Capital One zapewnia każdemu Użytkownikowi Serwisu prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez SMEO lub SMEO Capital One w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego SMEO lub SMEO Capital One, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 10. W przypadku przetwarzania przez SMEO lub SMEO Capital One danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą skorzystać z możliwości rejestracji w Serwisie w celu umożliwienia złożenia wniosku o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO lub umowy pożyczkowej ze SMEO Capital One –niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie rejestracji w Serwisie (a w konsekwencji uniemożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zawarcie umowy faktoringowej lub pożyczkowej),
  2. Użytkowników, którzy składają reklamacje na świadczone przez SMEO lub SMEO Capital One usługi drogą elektroniczną (określone w niniejszym Regulaminie) – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez SMEO lub SMEO Capital One – niezbędne jest podanie danych Użytkownika koniecznych do rozpatrzenia reklamacji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji. Niepodanie tych danych może uniemożliwić SMEO lub SMEO Capital One rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  3. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
 12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez SMEO lub SMEO Capital One przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. SMEO oraz SMEO Capital One informuje, że w przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatorów głosowych prowadzone rozmowy mogą być nagrywane w celach zapewnienia możliwie wysokiej jakości obsługi, a także w celach dokumentacyjnych (na wypadek potrzeby udokumentowania treści rozmowy, jej przebiegu i dokonanych ustaleń), a następnie przechowywane w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata), co stanowi prawnie uzasadniony interes odpowiednio SMEO lub SMEO Capital One – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatorów głosowych podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie rejestracji rozmowy, należy skontaktować się w inny dostępny sposób (np. drogą mailową).

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje do SMEO:
  1. na adres elektroniczny SMEO podany w Serwisie; lub
  2. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO podany w Serwisie.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamacje do SMEO Capital One:
  1. na adres elektroniczny SMEO Capital One podany w Serwisie; lub
  2. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO Capital One podany w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika i opisanie przyczyny reklamacji.
 4. SMEO i SMEO Capital One rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, SMEO lub SMEO Capital One może od zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu dostarczenia przez tych dodatkowych informacji lub dokumentów SMEO lub SMEO Capital One wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. Do terminu na rozpatrzenie reklamacji nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentów.
 6. Odpowiedzi na reklamacje SMEO lub SMEO Capital One przesyła:
  1. na adres podany przez Użytkownika; lub
  2. na adres elektroniczny podany przez Użytkownika.

IX. Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. O zmianach Regulaminu SMEO i SMEO Capital One informuje na stronach Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie. 

Złóż wniosek online