Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego smeo.pl

I. Definicje

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumieć należy następująco:

 1. SMEO – SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater nr 53, XIV piętro, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 679116, REGON: 367336046, NIP: 5252712429, posiadająca kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 8.621.950,00 zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 24.257.898,20 zł, adres poczty elektronicznej kontakt@smeo.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – strona internetowa SMEO pod adresem www.smeo.pl wraz z podstronami w domenie *.smeo.pl.
 4. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

II. Wstęp

 1. Regulamin określa warunki, na jakich SMEO nieodpłatnie umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez SMEO z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych SMEO oraz usług świadczonych przez SMEO, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uzgodnieniami. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez SMEO w systemie faktoringowym SMEO24 lub aplikacji mobilnej.

III. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może:
  1. zapoznawać się z Treściami;
  2. złożyć elektroniczny wniosek o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO;
  3. kontaktować się ze SMEO za pomocą formularza kontaktowego lub innych dostępnych narzędzi służących do komunikacji;
  4. zapisać się do usługi newslettera.
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu. W momencie rozpoczęcia korzystania z określonej usługi świadczonej za pomocą Serwisu, Użytkownik zawiera ze SMEO umowę o świadczenie tej usługi drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej usługi (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu).
 3. Korzystanie z Serwisu jest nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania),
  3. oprogramowania do odczytywania plików PDF,
  4. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 45+, Safari 7 albo Google Chrome 50+ (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Treści w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody SMEO.

IV. Treści

 1. SMEO w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty SMEO lub podmiotów współpracujących z SMEO;
  2. dane umożliwiające kontakt z SMEO;
  3. wybrane informacje prasowe;
  4. informacje dotyczące SMEO.
 2. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez SMEO przysługują SMEO lub podmiotom współpracującym ze SMEO lub podmiotom, do które zezwoliły SMEO na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 6. SMEO jest uprawnione do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści.

V. Newsletter

 1. Użytkownik może zapisać się w Serwisie do usługi newsletter.
 2. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 3. Zapisanie się do usługi newsletter wymaga podania przez Użytkownika jego adresu elektronicznego, wyrażenia zgód wymaganych przez SMEO oraz kliknięcia w odpowiedni przycisk o treści „Zapisz się do newslettera” lub o podobnej treści.
 4. W ramach usługi newsletter SMEO będzie wysyłać, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika, informacje dotyczące prowadzenia firmy, opinie, bieżące wiadomości, odnośniki do polecanych stron internetowych a także informacje o usługach i produktach oferowanych przez SMEO oraz o promocjach organizowanych przez SMEO lub podmioty współpracujące ze SMEO.
 5. W ramach usługi newslettera SMEO będzie wysyłać treści określone w pkt 3 powyżej, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownej wiadomości z adresu elektronicznego, na który wysyłane są treści w ramach usługi newsletter, na adres elektroniczny SMEO: kontakt@smeo.pl lub za pomocą wiadomości przesłanej poprzez formularz kontaktowy.

VI. Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może kontaktować się ze SMEO za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.
 2. Żeby skontaktować się ze SMEO za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko i adres elektroniczny.
 3. SMEO postara się odpowiedzieć na wiadomość Użytkownika niezwłocznie. Odpowiedź zostanie przesłana na adres elektroniczny podany przez Użytkownika. SMEO nie ma obowiązku odpowiadać na wiadomości złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. SMEO może udostępnić w Serwisie również inne narzędzia lub aplikacje umożliwiające Użytkownikowi nawiązanie kontaktu ze SMEO, w szczególności takie jak komunikatory internetowe, aplikacje umożliwiające pozostawienie danych do kontaktu oraz inne.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Użytkowników Serwisu jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
 2. SMEO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jakub Wezgraj, iod@smeo.pl. Istnieje również możliwość kontaktu pocztą tradycyjną na adres SMEO z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych SMEO S.A.”
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie w celu umożliwienia złożenia wniosku o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO (na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Faktoringowych), a także komunikacji z tym związanej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje zgłoszeń i zapytań kierowanych do SMEO (np. poprzez formularz kontaktowy i inne dostępne narzędzia do komunikacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór ofert handlowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w postaci newlettera) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od SMEO lub podmiotów współpracujących ze SMEO (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  7. przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz wiadomości wysyłanych na numer telefonu – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą od SMEO lub podmiotów współpracujących ze SMEO (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  8. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Serwisu SMEO – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu SMEO.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne SMEO, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację za pośrednictwem połączeń telefonicznych,
  2. podmiotom wspierającym SMEO w obsłudze zgłoszeń elektronicznych, komunikacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych, elektronicznych formularzy kontaktowych i tym podobnych narzędzi służących do komunikacji,
  3. agencjom marketingowym i PR świadczącym obsługę na rzecz SMEO,
  4. podmiotom wspierającym realizację przez SMEO obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu SMEO, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez SMEO poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku SMEO zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podmiotu trzeciego, który uczestniczy w programie Privacy Shield. W przypadku gdy faktycznie dane osobowe będą przekazywane przez SMEO do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem EOG, Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez SMEO środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SMEO.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez SMEO przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji a ponadto:
  1. przez okres niezbędny do udokumentowania przez SMEO przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na SMEO,
  2. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od daty wpłynięcia,
  3. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  4. do czasu wycofania zgody wyrażonej w jednym z określonych celów lub do czasu dezaktualizacji danych (stwierdzonej przez SMEO) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 7. SMEO zapewnia każdemu Użytkownikowi Serwisu prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez SMEO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego SMEO, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 10. W przypadku przetwarzania przez SMEO danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
   1. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą skorzystać z możliwości rejestracji w Serwisie w celu umożliwienia złożenia wniosku o zawarcie umowy faktoringowej ze SMEO –niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie rejestracji w Serwisie (a w konsekwencji uniemożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zawarcie umowy faktoringowej),
  2. Użytkowników, którzy składają reklamacje na świadczone przez SMEO usługi drogą elektroniczną (określone w niniejszym Regulaminie) – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez SMEO – niezbędne jest podanie danych Użytkownika koniecznych do rozpatrzenia reklamacji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji. Niepodanie tych danych może uniemożliwić SMEO rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  3. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
 12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez SMEO przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. SMEO informuje, że w przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatorów głosowych prowadzone rozmowy mogą być nagrywane w celach zapewnienia możliwie wysokiej jakości obsługi, a także w celach dokumentacyjnych (na wypadek potrzeby udokumentowania treści rozmowy, jej przebiegu i dokonanych ustaleń), a następnie przechowywane w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata), co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatorów głosowych podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie rejestracji rozmowy, należy skontaktować się w inny dostępny sposób (np. drogą mailową).

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje:
  1. na adres elektroniczny SMEO podany w Serwisie; lub
  2. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO podany w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika i opisanie przyczyny reklamacji.
 3. SMEO rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, SMEO może od zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu dostarczenia przez tych dodatkowych informacji lub dokumentów SMEO wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. Do terminu na rozpatrzenie reklamacji nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. Odpowiedzi na reklamacje SMEO przesyła:
  1. na adres podany przez Użytkownika; lub
  2. na adres elektroniczny podany przez Użytkownika.

IX. Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. O zmianach Regulaminu SMEO informuje na stronach Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
Złóż darmowy wniosek