Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Rozwój biznesu

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Paulina

11.07.2024 r

5 minut czytania

Rachunek przepływów pieniężnych jest nieodzownym narzędziem w zarządzaniu finansami każdej firmy, w szczególności posiadającej spore przychody w skali roku. Jednakże cash flow może być też przydatne dla firm MŚP, choć nie mają one obowiązku sporządzania takiego dokumentu. Warto rozważyć wykonanie cash flow dobrowolnie. Dlaczego? Co to jest cash flow? Jaką pełni rolę? Jak je sporządzać?

Cash flow jako część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe ocenia kondycję firmy: jej płynność finansową, zdolność do spłacania zobowiązań oraz efektywność w zarządzaniu należnościami. Składa się z:

 • bilansu: pokazuje majątek (aktywa) i jego finansowanie (pasywa)
 • rachunku zysków i strat: zestawia przychody i koszty
 • cash flow: śledzi przepływy gotówkowe.

Cash Flow: co to jest?

Cash Flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, to jedno z kluczowych narzędzi finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do analizy stanu ich finansów. Obejmuje on zapis wpływów i wydatków gotówkowych, co pozwala na ocenę, jak środki pieniężne przepływają przez firmę w danym okresie czasu.

Podstawowe elementy Cash Flow:

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech głównych kategorii przepływów.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które najlepiej obrazują, czy firma jest w stanie generować wystarczająco dużo gotówki na pokrycie bieżących kosztów, spłatę pożyczek, wypłatę dywidend, oraz finansowanie inwestycji bez potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł finansowania. Innymi słowy, czy ma płynność finansową. Obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa:

 • przychody: ze sprzedaży towarów, usług, produktów, tantiem;
 • wydatki: na pensje dla pracowników, podatki dochodowe, płatności dla dostawców.

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej. Wyrażają one zmiany w strukturze finansowania firmy, w tym zwiększenie kapitału i zarządzanie długiem. Obejmują:

 • przychody: z emisji akcji, zaciągania kredytów i pożyczek;
 • wydatki: związane ze spłatą kredytów, wykupem akcji, wypłatą dywidend.

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej. Obejmują transakcje związane z nabywaniem i zbywaniem długoterminowych aktywów, które mają potencjał do generowania przyszłych zysków. Składają się na nie:

 • przychody: ze sprzedaży aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych;
 • wydatki: na nabywanie aktywów trwałych, inwestycje w nowe projekty lub technologie.

Rola Cash Flow

Rolą cash flow jest przede wszystkim ocena płynności finansowej. Umożliwia ono określenie, czy firma jest zdolna do pokrywania bieżących zobowiązań i planowania przyszłych wydatków. Dzięki temu można ocenić, czy przedsiębiorstwo generuje wystarczającą ilość gotówki, aby sprostać swoim bieżącym potrzebom, co jest kluczowe dla jego stabilności finansowej.

Innym celem sporządzania cash flow jest planowanie finansowe, które pozwala na efektywne zarządzanie wydatkami inwestycyjnymi i operacyjnymi, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów z płynnością. Ułatwia to również optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym, co zapewnia firmie zdolność do reagowania na dynamiczne zmiany rynkowe i unikania kryzysów gotówkowych.

Dzięki cash flow można też dokonać analizy kondycji finansowej firmy, co daje cenne narzędzie dla inwestorów, kredytodawców i zarządu, dostarczając informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne często oferują bardziej przejrzysty obraz finansów firmy niż sam zysk netto, który może być zależny od różnych czynników księgowych.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzać różne podmioty, w tym banki, fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne oraz inne instytucje określone w artykule 64 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy jednostek, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • średnioroczne zatrudnienie: co najmniej 50 osób przeliczonych na pełne etaty;
 • suma aktywów bilansu: na koniec roku obrotowego wynosiła przynajmniej równowartość 2 500 000 euro w polskiej walucie;
 • przychody netto: z tytułu sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły przynajmniej równowartość 5 000 000 euro w polskiej walucie.

 

W praktyce oznacza to, że obowiązek ten dotyczy przede wszystkim większych firm i instytucji finansowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj nie są zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Niemniej jednak, wiele z nich decyduje się na przygotowanie takiego dokumentu dobrowolnie, aby lepiej monitorować swoją płynność finansową oraz precyzyjnie określać przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Metody sporządzania cash flow

Wyróżnia się dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednią i pośrednią.

Metoda bezpośrednia polega na wyszczególnieniu przepływów pieniężnych według konkretnych źródeł wpływów i rodzajów wydatków. Taki podział ułatwia identyfikację kluczowych operacji finansowych w firmie.

Uwzględnia się tutaj:

 • wpływy ze sprzedaży oraz innych operacji;
 • wydatki na dostawy, usługi, wynagrodzenia, świadczenia, ubezpieczenia, podatki i inne koszty operacyjne.

 

Metoda pośrednia zaczyna się od zysku netto (lub straty netto) i wprowadza korekty związane z kosztami niemającymi charakteru pieniężnego, które nie generują rzeczywistych wydatków.

Uwzględnia się tutaj korekty dotyczące:

 • działalności operacyjnej: amortyzacja, dywidendy, zyski z inwestycji, różnice kursowe;
 • kapitału obrotowego: zmiany w rezerwach, zapasach, należnościach, zobowiązaniach i rozliczeniach.

 

Cash flow pozwala na bieżąco monitorować wpływy i wydatki gotówkowe, co z kolei umożliwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych, planowanie inwestycji oraz utrzymanie zdrowej płynności finansowej. Cash flow może też pokazać problemy z płynnością finansową – w tej sytuacji warto pomyśleć o faktoringu, który pozwala szybko zyskać gotówkę na bieżące potrzeby firmy. Inną metoda na pozyskanie kapitału na działalnośc jest pożyczka dla firm.

Paulina

Ekspert ds. faktoringu

Data publikacji

11.07.2024 r.

Ocena: 5,00 (1 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż wniosek online