Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Zrozumienie różnicy między zadatkiem i zaliczką jest kluczowe dla przedsiębiorców, aby skutecznie zarządzać ryzykiem i zabezpieczać swoje interesy w transakcjach. Szczególnie w kontekście ewentualnego oddania tych form przedpłaty w razie niedojścia do skutku umowy. Czy zadatek jest zwrotny? A zaliczka? Dowiedz się!

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

W codziennych transakcjach finansowych prawdopodobnie spotykasz się z pojęciami zadatku i zaliczki. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się synonimami, to w rzeczywistości różnią się one zarówno pod względem prawnym, jak i praktycznym. Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących tych form przedpłaty jest kwestia ich zwrotności. Czy zaliczka jest zwrotna? A jak to wygląda w przypadku zadatku?

Zadatek

Zadatek to forma zabezpieczenia umowy, która ma na celu wzmocnienie zobowiązań obu stron. Jest on regulowany przez Kodeks cywilny, który precyzuje, że zadatek wręczany jest na poczet przyszłego świadczenia, a jego główną funkcją jest zabezpieczenie wykonania umowy.

Zwrot zadatku

Czy zadatek jest zwrotny? Zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego, zasady zwrotu zadatku są jasne:

 • jeśli umowa zostanie wykonana zgodnie z ustaleniami, zadatek jest zaliczany na poczet świadczenia strony, która go wręczyła,
 • jeśli umowa nie zostanie wykonana z winy strony, która wręczyła zadatek, druga strona może zatrzymać zadatek,
 • jeśli umowa nie zostanie wykonana z winy strony, która otrzymała zadatek, strona wręczająca zadatek ma prawo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Warto więc pamiętać, że zadatek pełni funkcję sankcji za niewywiązanie się z umowy, co ma na celu mobilizację obu stron do dotrzymania ustaleń.

Zaliczka

Zaliczka to natomiast przedpłata, która jest wpłacana na poczet przyszłego świadczenia. Nie jest ona regulowana przez Kodeks cywilny w taki sposób jak zadatek, co oznacza, że zasady jej zwrotu muszą być określone w umowie między stronami, np. przy udzielaniu pożyczki między podmiotami.

Zwrot zaliczki

Czy zaliczka jest zwrotna? Zaliczka jest w pełni zwrotna, jeśli umowa nie zostanie wykonana z jakiegokolwiek powodu. Oznacza to, że:

 • jeśli umowa nie zostanie wykonana, strona, która wpłaciła zaliczkę, ma prawo żądać jej zwrotu w pełnej wysokości,
 • jeśli umowa zostanie wykonana, zaliczka jest zaliczana na poczet ostatecznego rozliczenia.

Zaliczka nie pełni funkcji sankcji ani zabezpieczenia umowy, co sprawia, że jej zwrotność jest bardziej korzystna dla wpłacającego, w porównaniu do zadatku.

Zaliczka a zadatek: różnice

Podsumujmy różnicę między tymi formami przedpłaty. Zaliczka jest przedpłatą na poczet przyszłego świadczenia, która podlega zwrotowi w przypadku niewykonania umowy, niezależnie od przyczyny. Oznacza to, że strona wpłacająca zaliczkę zawsze może żądać jej zwrotu, jeśli umowa nie dojdzie do skutku. Zadatek natomiast pełni funkcję zabezpieczenia umowy i ma charakter bardziej restrykcyjny. W przypadku niewykonania umowy z winy strony, która wręczyła zadatek, druga strona ma prawo go zatrzymać. Jeśli to strona otrzymująca zadatek zawini, wręczający ma prawo żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości. Te różnice sprawiają, że zadatek i zaliczka mają różne zastosowania i wiążą się z różnym ryzykiem dla stron umowy.

Zadatek czy zaliczka: co wybrać?

Zadatek czy zaliczka: co jest korzystniejsze? Wybór między zaliczką a zadatkiem zależy od specyfiki transakcji oraz preferencji i potrzeb stron umowy. Zaliczka to bezpieczna opcja, gdy istnieje niepewność co do realizacji transakcji.

Zadatek natomiast stanowi większe zabezpieczenie dla obu stron – mobilizuje do dotrzymania warunków umowy i wiąże się z sankcjami za jej niewykonanie. W przypadku niewywiązania się z umowy z winy strony, która wręczyła zadatek, druga strona może go zatrzymać, co z kolei może zniechęcać do nieodpowiedzialnych działań. Wybór zależy więc od stopnia zaufania między stronami oraz od potrzeby zabezpieczenia swoich interesów w danej transakcji.

Zadatek i zaliczka a umowa

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy warto dokładnie przemyśleć, która forma przedpłaty będzie bardziej korzystna i zabezpieczy Twoje interesy w najlepszy możliwy sposób. Znajomość tych różnic pozwoli uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów prawnych w przyszłości. Pojęcie zaliczki czy zadatku może pojawić się  przy umowach na dostarczenie różnych usług czy towarów, a także prywatnych pożyczkach dla firm jednoosobowych, umowach faktoringowych i innych finansowych.

 

Rachunek przepływów pieniężnych jest nieodzownym narzędziem w zarządzaniu finansami każdej firmy, w szczególności posiadającej spore przychody w skali roku. Jednakże cash flow może być też przydatne dla firm MŚP, choć nie mają one obowiązku sporządzania takiego dokumentu. Warto rozważyć wykonanie cash flow dobrowolnie. Dlaczego? Co to jest cash flow? Jaką pełni rolę? Jak je sporządzać?

Cash flow jako część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe ocenia kondycję firmy: jej płynność finansową, zdolność do spłacania zobowiązań oraz efektywność w zarządzaniu należnościami. Składa się z:

 • bilansu: pokazuje majątek (aktywa) i jego finansowanie (pasywa)
 • rachunku zysków i strat: zestawia przychody i koszty
 • cash flow: śledzi przepływy gotówkowe.

Cash Flow: co to jest?

Cash Flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, to jedno z kluczowych narzędzi finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do analizy stanu ich finansów. Obejmuje on zapis wpływów i wydatków gotówkowych, co pozwala na ocenę, jak środki pieniężne przepływają przez firmę w danym okresie czasu.

Podstawowe elementy Cash Flow:

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech głównych kategorii przepływów.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które najlepiej obrazują, czy firma jest w stanie generować wystarczająco dużo gotówki na pokrycie bieżących kosztów, spłatę pożyczek, wypłatę dywidend, oraz finansowanie inwestycji bez potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł finansowania. Innymi słowy, czy ma płynność finansową. Obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa:

 • przychody: ze sprzedaży towarów, usług, produktów, tantiem;
 • wydatki: na pensje dla pracowników, podatki dochodowe, płatności dla dostawców.

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej. Wyrażają one zmiany w strukturze finansowania firmy, w tym zwiększenie kapitału i zarządzanie długiem. Obejmują:

 • przychody: z emisji akcji, zaciągania kredytów i pożyczek;
 • wydatki: związane ze spłatą kredytów, wykupem akcji, wypłatą dywidend.

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej. Obejmują transakcje związane z nabywaniem i zbywaniem długoterminowych aktywów, które mają potencjał do generowania przyszłych zysków. Składają się na nie:

 • przychody: ze sprzedaży aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych;
 • wydatki: na nabywanie aktywów trwałych, inwestycje w nowe projekty lub technologie.

Rola Cash Flow

Rolą cash flow jest przede wszystkim ocena płynności finansowej. Umożliwia ono określenie, czy firma jest zdolna do pokrywania bieżących zobowiązań i planowania przyszłych wydatków. Dzięki temu można ocenić, czy przedsiębiorstwo generuje wystarczającą ilość gotówki, aby sprostać swoim bieżącym potrzebom, co jest kluczowe dla jego stabilności finansowej.

Innym celem sporządzania cash flow jest planowanie finansowe, które pozwala na efektywne zarządzanie wydatkami inwestycyjnymi i operacyjnymi, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów z płynnością. Ułatwia to również optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym, co zapewnia firmie zdolność do reagowania na dynamiczne zmiany rynkowe i unikania kryzysów gotówkowych.

Dzięki cash flow można też dokonać analizy kondycji finansowej firmy, co daje cenne narzędzie dla inwestorów, kredytodawców i zarządu, dostarczając informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne często oferują bardziej przejrzysty obraz finansów firmy niż sam zysk netto, który może być zależny od różnych czynników księgowych.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzać różne podmioty, w tym banki, fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne oraz inne instytucje określone w artykule 64 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy jednostek, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • średnioroczne zatrudnienie: co najmniej 50 osób przeliczonych na pełne etaty;
 • suma aktywów bilansu: na koniec roku obrotowego wynosiła przynajmniej równowartość 2 500 000 euro w polskiej walucie;
 • przychody netto: z tytułu sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły przynajmniej równowartość 5 000 000 euro w polskiej walucie.

 

W praktyce oznacza to, że obowiązek ten dotyczy przede wszystkim większych firm i instytucji finansowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj nie są zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Niemniej jednak, wiele z nich decyduje się na przygotowanie takiego dokumentu dobrowolnie, aby lepiej monitorować swoją płynność finansową oraz precyzyjnie określać przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Metody sporządzania cash flow

Wyróżnia się dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednią i pośrednią.

Metoda bezpośrednia polega na wyszczególnieniu przepływów pieniężnych według konkretnych źródeł wpływów i rodzajów wydatków. Taki podział ułatwia identyfikację kluczowych operacji finansowych w firmie.

Uwzględnia się tutaj:

 • wpływy ze sprzedaży oraz innych operacji;
 • wydatki na dostawy, usługi, wynagrodzenia, świadczenia, ubezpieczenia, podatki i inne koszty operacyjne.

 

Metoda pośrednia zaczyna się od zysku netto (lub straty netto) i wprowadza korekty związane z kosztami niemającymi charakteru pieniężnego, które nie generują rzeczywistych wydatków.

Uwzględnia się tutaj korekty dotyczące:

 • działalności operacyjnej: amortyzacja, dywidendy, zyski z inwestycji, różnice kursowe;
 • kapitału obrotowego: zmiany w rezerwach, zapasach, należnościach, zobowiązaniach i rozliczeniach.

 

Cash flow pozwala na bieżąco monitorować wpływy i wydatki gotówkowe, co z kolei umożliwia podejmowanie świadomych decyzji finansowych, planowanie inwestycji oraz utrzymanie zdrowej płynności finansowej. Cash flow może też pokazać problemy z płynnością finansową – w tej sytuacji warto pomyśleć o faktoringu, który pozwala szybko zyskać gotówkę na bieżące potrzeby firmy. Inną metoda na pozyskanie kapitału na działalnośc jest pożyczka dla firm.

Finansowanie przedsiębiorstw to kluczowy aspekt zarządzania budżetem firmy, który ma istotny wpływ na jej stabilność i rozwój. W tym kontekście złota reguła finansowania stanowi fundamentalną zasadę, która kieruje decyzjami dotyczącymi struktury kapitału przedsiębiorstwa. Przyjrzymy się bliżej tej zasadzie, analizując jej znaczenie, zastosowanie oraz wyzwania z nią związane.

Czym jest złota reguła finansowania przedsiębiorstw?

Złota reguła finansowania, znana również jako zasada dopasowania, sugeruje, że struktura finansowania firmy powinna być ściśle dopasowana do struktury aktywów, które są finansowane. Mówiąc prościej, aktywa o długoterminowym charakterze powinny być finansowane z długoterminowych źródeł kapitału, natomiast aktywa krótkoterminowe z krótkoterminowych źródeł finansowania. Aktywa długoterminowe to takie, które są przeznaczone do użytkowania na okres dłuższy niż rok, np. nieruchomości, WNiP.  Jeśli chodzi o aktywa finansowe (akcje spółek, udziały, papiery wartościowe) to dzieli się je na krótko- i długoterminowe zależnie od tego, kiedy wypada data ich płatności czy wymagalności lub kiedy będą przeznaczone do zbycia: czy do roku czy powyżej roku. Podobnie kapitał długoterminowy to taki, z którego można korzystać przez dłużej niż 12 miesięcy, zaś krótkoterminowy jest dostępny dla firmy w okresie do roku.

Poprzez dokładne dopasowanie struktury finansowania do charakteru aktywów, złota reguła może przyczynić się do optymalizacji płynności finansowej, stabilności oraz efektywności kosztowej firmy.

Dlaczego złota reguła finansowania jest ważna?

Zarządzanie ryzykiem płynności

Dopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów pomaga przedsiębiorstwom unikać ryzyka utraty płynności, które pojawia się, gdy firma nie jest w stanie sprostać swoim bieżącym zobowiązaniom finansowym. Przykładowo, finansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego (długoterminowe aktywo) krótkoterminowym kredytem może prowadzić do sytuacji, w której firma musi spłacić kredyt zanim zakład zacznie generować dochody.

Stabilność finansowa

Przestrzeganie złotej reguły finansowania przyczynia się do większej stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Długoterminowe zobowiązania finansowe, takie jak obligacje czy długoterminowe kredyty bankowe, są bardziej stabilne i przewidywalne w porównaniu z krótkoterminowymi źródłami finansowania, które mogą być narażone na zmienność warunków rynkowych.

Efektywność kosztowa

Dopasowanie terminów finansowania do charakteru aktywów może również przyczynić się do efektywności kosztowej. Długoterminowe finansowanie jest często tańsze w kontekście obsługi długu, ponieważ pozwala uniknąć konieczności ciągłego odnawiania krótkoterminowych pożyczek i związanych z tym kosztów transakcyjnych oraz ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Przykłady zastosowania złotej reguły finansowania

Finansowanie kapitału obrotowego

Kapitał obrotowy, obejmujący zapasy, należności i inne krótkoterminowe aktywa, powinien być finansowany z krótkoterminowych źródeł finansowania, takich jak kredyty obrotowe, linie kredytowe czy zobowiązania wobec dostawców. Kapitał na bieżącą działalność można pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych jak pożyczka pozabankowa czy usługa faktoringu.

Finansowanie inwestycji długoterminowych

Inwestycje w nieruchomości, maszyny i urządzenia czy badania i rozwój powinny być finansowane z długoterminowych źródeł kapitału, takich jak emisja obligacji, długoterminowe kredyty bankowe lub pożyczki dla firm czy kapitał własny.

Wyzwania i ograniczenia

Mimo licznych zalet, złota reguła finansowania nie jest pozbawiona wyzwań. W praktyce przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności w precyzyjnym dopasowaniu terminów zapadalności aktywów i pasywów. Ponadto, dostępność długoterminowego finansowania może być ograniczona w zależności od warunków rynkowych i sytuacji ekonomicznej. W takich przypadkach firmy muszą wykazać się elastycznością i zdolnością do zarządzania ryzykiem.

Złota reguła finansowania stanowi kluczowy element strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw, pomagając w minimalizowaniu ryzyka utraty płynności, zwiększaniu stabilności finansowej oraz efektywności kosztowej. Choć jej zastosowanie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, zasada ta stanowi solidną podstawę do budowania zdrowej struktury finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Finansowanie dłużne pozwala firmom na rozwój i realizację inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków. To bardzo popularna forma pozyskiwania kapitału. Jednak wiąże się to z różnymi kosztami, które mogą wpłynąć na ogólną opłacalność takiego finansowania. Poznaj przykłady kosztów finansowania dłużnego.

Finansowanie dłużne: co to jest?

Finansowanie dłużne polega na zaciągnięciu zobowiązań finansowych, które firma obliguje się spłacić w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Finansowanie dłużne to metoda pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Może być też źródłem finansowania inwestycji. Do finansowania dłużnego należą m.in. kredyty, pożyczki, leasing, faktoring.

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Koszty związane z finansowaniem dłużnym są istotnym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Poniżej kilka przykładów kosztów finansowania dłużnego:

Odsetki od kredytów i pożyczek

Odsetki stanowią podstawowy koszt związany z zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego przez kredytodawcę oraz od kwoty i okresu trwania zobowiązania. Przykładowo, jeżeli firma zaciągnie pożyczkę w wysokości 1 miliona złotych z oprocentowaniem 5% rocznie, to koszty odsetek wyniosą 50 tysięcy złotych rocznie.

Prowizje i opłaty bankowe

Banki i inne instytucje finansowe często pobierają dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Mogą to być prowizje za udzielenie finansowania, opłaty administracyjne, koszty przygotowania dokumentów czy opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Na przykład, bank może pobrać 1% wartości kredytu jako prowizję, co przy kredycie w wysokości 1 miliona złotych daje dodatkowy koszt 10 tysięcy złotych.

Koszty zabezpieczeń

Wiele form finansowania dłużnego wymaga zabezpieczenia w postaci majątku firmy, takich jak nieruchomości, maszyny czy zapasy. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń mogą obejmować wycenę majątku, koszty notarialne, ubezpieczenia oraz opłaty związane z wpisem zabezpieczeń w odpowiednich rejestrach.

Koszty emisji obligacji

Jeśli firma decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji, musi liczyć się z kosztami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. Do kosztów tych należą opłaty za przygotowanie prospektu emisyjnego, wynagrodzenie dla doradców finansowych, prawnych i księgowych, opłaty za notowanie obligacji na giełdzie oraz koszty marketingowe.

Część odsetkowa raty leasingowej

Leasing jest popularną formą finansowania dłużnego, szczególnie w kontekście nabycia środków trwałych, takich jak maszyny czy pojazdy. Rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowania, który firma ponosi za możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu. Na przykład, jeśli rata leasingowa wynosi 2000 zł, a część odsetkowa to 300 zł, to właśnie ta kwota 300 zł stanowi koszt odsetek w danym miesiącu.

Koszty faktoringu

Faktoring to forma finansowania działalności polegająca na sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej, co natychmiast poprawia płynność finansową, ale wiąże się z pewnymi wydatkami. Główne koszty obejmują prowizję faktoringową (z reguły 0,5%-3% wartości faktury) oraz odsetki od wypłaconej kwoty. Dodatkowo czasem dochodzą opłaty administracyjne za obsługę faktur, koszty ubezpieczenia wierzytelności w przypadku faktoringu bez regresu oraz inne opłaty, takie jak za niewykorzystanie limitu faktoringowego czy przedłużenie terminu płatności. 

W SMEO oferujemy prowizję w wysokości już od 0,04% do 0,12% oraz odsetki w wysokości 0,037%. Co istotne naliczamy je dziennie, więc nasi klienci płacą tylko za dni, w których faktycznie finansują faktury. 

Załóżmy, że firma finansuje u nas fakturę o wartości 10 000 zł przez 14 dni. Ile wyniosą koszty takiego finansowania?

Przy założeniu, że wysokość prowizji faktoringowej wynosi 0,12% dziennie, całkowity koszt finansowania takiej faktury wyniósłby 182,57 zł (po odliczeniu podatków (VAT 23% i dochodowego 19%). 

Jeśli chcesz wyliczyć, ile kosztowałoby cię sfinansowanie faktury w SMEO, skorzystaj z naszego kalkulatora online. Wystarczy, że podasz kwotę faktury i liczbę dni, przez które chcesz korzystać z finansowania, a otrzymasz koszt. 

 

Koszty finansowania dłużnego są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj zobowiązania, warunki umowy kredytowej czy polityka finansowa firmy. Właściwe zarządzanie tymi kosztami jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i stabilności przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to kluczowy element zarządzania finansami, umożliwiający ocenę kondycji finansowej firmy oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Analiza finansowa pozwala na szczegółowe zrozumienie, jaka jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa?

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to proces badania i oceny różnych aspektów finansowych firmy, takich jak jej zdolność do generowania zysków, efektywność zarządzania kapitałem oraz stabilność finansowa. Dzięki niej przedsiębiorstwo może lepiej zarządzać swoimi zasobami i planować przyszłe działania.

Analiza finansowa jest nie tylko narzędziem do bieżącego monitorowania stanu firmy, ale także kluczowym elementem w procesie podejmowania ważnych decyzji i oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.

Kiedy przeprowadza się analizę finansową firmy?

Wiesz już, co to jest analiza finansowa firmy, ale kiedy ją stosować? Może ona być wykonywana regularnie przez przedsiębiorstwo, ale istnieją szczególne sytuacje, w których jej przeprowadzenie jest wyjątkowo ważne. 

Analiza finansowa jest przydatna do:

 • Planowania budżetu i kontroli rozwoju. Analiza finansowa pozwala na wyznaczenie celów oraz śledzenie realizacji wdrożonych planów. Dzięki niej przedsiębiorstwo może podejmować strategiczne decyzje z pełną świadomością ich wpływu na budżet.
 • Kontroli finansowej. Zewnętrzne instytucje kontrolne stosują analizę finansową, aby sprawdzić poprawność i zgodność działań przedsiębiorstwa z przyjętymi standardami. Analiza ta służy do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości oraz zapewnienia, że firma działa zgodnie z założeniami.
 • Oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcy, tacy jak banki, używają analizy finansowej do oceny sytuacji firmy przed przyznaniem kredytu. Na podstawie wyników analizy podejmują decyzję, czy zaakceptować, czy odrzucić wniosek o kredyt.

Jak widać, nie zawsze jest też realizowana przez samą firmę, ale zdarza się, że zlecają ją zewnętrzne podmioty.

Rodzaje analizy finansowej

Istnieją różne rodzaje analizy finansowej. Najbardziej znane i najczęściej stosowane są poniższe.

Analiza pionowa

Analiza pionowa, znana również jako analiza strukturalna, koncentruje się na ocenie proporcji poszczególnych pozycji w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Pozwala to na zrozumienie, jak poszczególne elementy finansowe przyczyniają się do ogólnej sytuacji finansowej firmy.

 • Bilans. Analiza pionowa bilansu polega na ocenie struktury aktywów i pasywów. Na przykład możemy analizować, jaki procent całkowitych aktywów stanowią aktywa obrotowe w porównaniu do aktywów trwałych, co może wskazywać na poziom płynności firmy.
 • Rachunek zysków i strat. Tutaj oceniamy strukturę przychodów i kosztów. Na przykład, jaki procent przychodów stanowią koszty operacyjne, co pomaga zrozumieć efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

Analiza pozioma

Analiza pozioma, znana również jako analiza dynamiki, polega na porównywaniu danych finansowych w różnych okresach, co pozwala na identyfikację trendów i zmian w kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Porównując dane finansowe z bieżącego okresu z danymi z poprzednich lat, możemy zauważyć zmiany w przychodach, kosztach, zyskach i innych kluczowych wskaźnikach finansowych.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa wykorzystuje  wskaźniki finansowe do oceny różnych aspektów działalności firmy, takich jak:

 • Rentowność. Wskaźniki, jak marża zysku brutto, marża operacyjna i zwrot z aktywów (ROA), oceniają zdolność firmy do generowania zysków z jej operacji.
 • Płynność. Wskaźniki płynności, takie jak wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik szybkiej płynności, mierzą zdolność firmy do pokrycia swoich zobowiązań krótkoterminowych.
 • Zadłużenie. Wskaźniki zadłużenia, takie jak wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego i wskaźnik pokrycia odsetek, oceniają poziom zadłużenia firmy i jej zdolność do obsługi długu.
 • Efektywność. Wskaźniki efektywności, takie jak wskaźnik rotacji zapasów i wskaźnik rotacji należności, mierzą, jak efektywnie firma zarządza swoimi zasobami operacyjnymi.

Metody analizy finansowej

Poza wyborem rodzaju analizy musisz zdecydować się na konkretną metodę do przeprowadzenia analizy. Wybór metody powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb i celów Twojej firmy, aby zapewnić jak najdokładniejsze i użyteczne wyniki.

Metoda redukcyjna

Metoda redukcyjna polega na uproszczeniu ogólnej sytuacji finansowej firmy do bardziej zrozumiałych elementów. Dzięki temu proces oceny staje się łatwiejszy i bardziej przystępny.  Takie podejście niesie ryzyko pominięcia istotnych szczegółów oraz niuansów, które mogą być kluczowe dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ta metoda zakłada analizę poszczególnych elementów finansowych, jak aktywa, pasywa, przychody, koszty, dzięki czemu można dogłębnie przeanalizować każdy z nich.

Metoda dedukcyjna

Metodę dedukcyjną rozpoczyna się od ogólnych informacji i założeń, a następnie przechodzi do analizy konkretnych przypadków i szczegółowych zjawisk. Choć może wydawać się szybsza i mniej pracochłonna od innych, to jej skuteczność zależy od prawidłowości początkowych założeń. Jeśli są one błędne, wyniki analizy mogą być mylące.

Metoda indukcyjna

Metoda indukcyjna to przeciwieństwo dedukcyjnej. Polega na szczegółowej analizie danych finansowych i badaniu poszczególnych wskaźników w sprawozdaniach finansowych, takich jak przychody, koszty, aktywa czy zobowiązania. Analiza rozpoczyna się od szczegółowych elementów i stopniowo prowadzi do ogólnych wniosków na temat sytuacji finansowej firmy. Dzięki temu podejściu można uzyskać pełniejszy obraz finansów przedsiębiorstwa, zaczynając od detali i przechodząc do szerszych perspektyw.

Podsumowując, analiza finansowa przedsiębiorstwa i metody jej prowadzenia są nieodzownymi narzędziami w zarządzaniu firmą. Pozwalają one na dogłębną ocenę finansowej kondycji przedsiębiorstwa, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie strategicznych decyzji, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu.

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu rozwój firmy jest kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności i osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Często jednak, aby zrealizować ambitne cele, przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych środków finansowych. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem może być pożyczka na rozwój firmy.

Pożyczka na rozwój firmy – co warto wiedzieć?

Pożyczka na rozwój firmy to finansowanie, które pozwala ci jako przedsiębiorcy na inwestowanie w nowe projekty, modernizację infrastruktury, rozwijanie nowych produktów lub usług, a także na ekspansję na nowe rynki. Tego rodzaju pożyczki są skierowane do firm pragnących zwiększyć swoją wydajność, zdobyć przewagę konkurencyjną i zrealizować swoje strategiczne cele.

Główne korzyści, jakie niesie ze sobą pożyczka na rozwój firmy to:

 • Elastyczność finansowania – możliwość dostosowania kwoty i warunków pożyczki do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Szybki dostęp do kapitału – dzięki uproszczonym procedurom, przedsiębiorstwa mogą szybko uzyskać niezbędne środki.
 • Wsparcie dla innowacji – finansowanie projektów innowacyjnych, które mogą przyczynić się do wzrostu firmy.

Pożyczka na rozwój działalności – dlaczego warto?

Taka pożyczka jest skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowego kapitału na realizację swoich planów rozwojowych lub dopiero chcą założyć biznes i szukają wsparcia na starcie. Niezależnie od branży, w której działasz, dodatkowe środki mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak:

 • zakup sprzętu i technologii,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury,
 • rekrutacja i szkolenie pracowników,
 • marketing i promocja produktów lub usług,
 • dowolne inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności firmy czy jej rozwój.

Decydując się na pożyczkę na rozwój działalności, możesz liczyć na wsparcie finansowe, które pozwoli Ci na realizację nawet najbardziej ambitnych projektów, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Pożyczka na rozwój biznesu – kiedy jest niezbędna?

Pożyczka dla firm jest nieoceniona w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo stoi przed dużymi wyzwaniami lub widzi nowe możliwości na rynku. Tego rodzaju finansowanie może być kluczowe dla:

 • wzrostu i skalowania działalności,
 • wprowadzenia nowych produktów na rynek,
 • przejęć i fuzji z innymi firmami,
 • wejścia na nowe rynki międzynarodowe.

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę na rozwój?

Wybierając pożyczkę na rozwój działalności, zwróć uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • warunki pożyczki – oprocentowanie, okres spłaty, wysokość rat,
 • elastyczność oferty – możliwość dostosowania warunków do specyficznych potrzeb firmy,
 • renoma i doświadczenie instytucji finansowej – wybór sprawdzonego partnera finansowego.

Inwestowanie w rozwój firmy to strategiczna decyzja, która może ci przynieść długofalowe korzyści. Skorzystaj z dostępnych możliwości finansowania, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego biznesu.

Pożyczka ratalna dla firm od SMEO

W SMEO oferujemy pożyczkę ratalną online dla jednoosobowych działalności gospodarczych z finansowaniem nawet do 200 tys. złotych. Proces wnioskowania i weryfikacji przebiega w 100% online. Decyzję otrzymasz już w kilka minut, a przelew w ciągu 24 godzin.  Taki zastrzyk gotówki pomoże Ci szybciej rozwinąć biznes.

Oferowane finansowanie możesz wykorzystać według własnych potrzeb. Ty najlepiej wiesz, co przyniesie Twojemu biznesowi największe korzyści. Zainwestuj w remont, rozszerzenie działalności lub nowy kontrakt, aby wyprzedzić konkurencję i zabezpieczyć przyszłość swojej firmy, lub zdecyduj się na natychmiastową poprawę płynności finansowej swojej firmy niemal natychmiast i zapomnij o bieżących wydatkach.

Faktoring online jako alternatywa

Oprócz tradycyjnych pożyczek coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się faktoring online. Jest to usługa finansowa, która polega na sprzedaży swoich należności w zamian za szybki dostęp do gotówki z wystawionych faktur. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej firmy, eliminując problemy związane z długimi terminami płatności.

Istnieje wiele różnych metod pozyskiwania środków na inwestycje w firmie, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych źródeł finansowania.

 1. Kredyt bankowy

Kredyt bankowy polega na tym, że firma uzyskuje od banku daną kwotę pieniędzy, którą zobowiązuje się zwrócić wraz z odsetkami w określonym czasie.

Kredyty inwestycyjne są to kredyty przeznaczone na sfinansowanie zakupu (lub budowy) środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy nieruchomości, które są niezbędne do prowadzenia działalności firmy lub do jej rozwoju. Kredyty inwestycyjne często mają dłuższy okres spłaty niż inne rodzaje kredytów.

Korzystanie z kredytów bankowych ma wiele zalet, takich jak relatywnie niskie koszty finansowania, elastyczność w dostosowaniu warunków kredytu do potrzeb firmy oraz możliwość uzyskania wsparcia doradczego od banku w zakresie zarządzania finansami. Jednakże, istnieją również pewne ryzyka związane z zaciąganiem kredytów bankowych np. niewypłacalności, obciążenie spółki zobowiązaniami finansowymi.

 1. Emisja akcji lub obligacji

Możesz pozyskiwać kapitał poprzez sprzedaż nowych akcji firmy na giełdzie. Emisja akcji może być atrakcyjną opcją dla podmiotów, które chcą pozyskać duże kwoty kapitału, ale może też prowadzić do utraty kontroli nad firmą, gdy nowi akcjonariusze nabędą znaczący pakiet akcji.

Przedsiębiorstwa mogą też emitować obligacje na rynku kapitałowym, oferując inwestorom stałe oprocentowanie w zamian za pożyczkę.

 1. Wsparcie inwestorów

Możesz też sfinansować inwestycję poprzez udzielanie udziałów inwestorom zewnętrznym w zamian za kapitał. Może to być forma venture capital lub private equity, w zależności od etapu rozwoju i potrzeb finansowych twojej firmy.

 1. Pożyczka ratalna

Pożyczka ratalna to kolejna opcja finansowania inwestycji. Polega ona na uzyskaniu określonej kwoty pieniędzy od instytucji finansowej, którą firma zobowiązuje się spłacać w ratach przez określony czas, zazwyczaj wraz z odsetkami.

Pożyczki ratalne są szczególnie atrakcyjne dla firm, które potrzebują większej elastyczności w spłacie zadłużenia, ponieważ umożliwiają one rozłożenie płatności na określony okres, co zmniejsza presję na bieżącą płynność finansową firmy.

Tego rodzaju pożyczki mogą być wykorzystywane na różne cele inwestycyjne, takie jak zakup sprzętu, modernizacja infrastruktury czy rozwój nowych produktów lub usług. Warunki pożyczki ratalnej są negocjowane pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją finansową na podstawie oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej. Pożyczki ratalne mogą być udzielane przez banki, instytucje finansowe specjalizujące się w udzielaniu kredytów, a także przez platformy finansowania online.

 1. Fundusze publiczne

Niektóre firmy mogą korzystać z funduszy publicznych, takich jak dotacje rządowe czy programy pomocowe dla przedsiębiorców, aby uzyskać wsparcie finansowe inwestycji w określonych sektorach lub obszarach.

 1. Samofinansowanie

Jako przedsiębiorca możesz także finansować inwestycje z własnych zysków lub środków, co eliminuje konieczność zadłużania się lub pozyskiwania kapitału zewnętrznego, ale może ograniczać skalę inwestycji.

 1. Faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przyspieszeniu płatności faktur sprzedażowych wystawionych z długim terminem płatności.  W praktyce proces jest bardzo prosty. Wystarczy złożyć prosty wniosek online i podpisać umowę, a następnie otrzymuje się w firmie faktoringowej limit finansowania faktur. Potem wystarczy tylko przesłać do faktora kopię wystawionej faktury i w ciągu 24 godzin otrzymuje się przelew. Z pieniędzy można natychmiast korzystać, a to faktor czeka potem na przelew od kontrahenta. Jest to skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej, zwłaszcza gdy firma otrzymuje płatności od klientów w długim terminie.

Zaletą faktoringu jest szybkie uzyskanie środków pieniężnych, co pozwala uniknąć problemów związanych z opóźnionymi płatnościami od klientów. Istotny jest również fakt, że korzystanie z faktoringu nie powoduje zadłużenia. 

Dźwignia finansowa: struktura finansowania inwestycji w firmie

Przed wyborem sposobu finansowania inwestycji zapoznaj się z koncepcją dźwigni finansowej. Określa ona proporcje między kapitałem własnym a kapitałem zewnętrznym. Gdy firma korzysta z kredytów lub pożyczek z oprocentowaniem, aktywuje się dźwignia finansowa.

Dźwignia finansowa jest stosowana w celu zwiększenia udziału długu w strukturze kapitałowej firmy, co przekłada się na maksymalizację zwrotu z kapitału własnego. Gdy rentowność aktywów przewyższa koszt kapitału obcego, firma odnosi korzyści w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego. To oznacza, że zwiększenie rentowności kapitału własnego w stosunku do całkowitej rentowności, osiągnięte przy udziale kapitału obcego, jest wynikiem działania dźwigni finansowej.

Warto sprawdzić wskaźnik dźwigni finansowej, by ocenić, czy strategia finansowania nie jest zbyt ryzykowna. Im wyższy wskaźnik, tym większy udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa. Może to prowadzić do obniżenia wiarygodności firmy w oczach inwestorów lub kontrahentów oraz do zmniejszenia jej zdolności kredytowej.

Wybór odpowiednich źródeł finansowania inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej firmy, uwzględniając takie czynniki jak stopień ryzyka, koszty finansowania, dostępność kapitału oraz plany rozwoju i strategia biznesowa. Dlatego przed podjęciem decyzji, dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z ekspertami finansowymi.

Kredyt kupiecki jest jednym z kluczowych instrumentów finansowych stosowanych w obrocie handlowym. Stanowi istotny element wspierający działalność przedsiębiorstw, umożliwiając elastyczne zarządzanie płynnością finansową oraz efektywne prowadzenie transakcji. Sprawdź, co to jest kredyt kupiecki  i czy warto z niego korzystać lub go udzielać. 

Definicja kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki: co to jest? To forma finansowania, w której dostawca produktów lub usług udziela klientowi kredytu na ich zakup. Oznacza to, że jako sprzedający oferujesz możliwość nabywania towarów na kredytowej podstawie, a strona kupująca zobowiązuje się do uregulowania należności w określonym terminie.

W praktyce kredyty kupieckie mogą przyjąć różne formy. Najczęściej stosowaną formą jest udzielenie klientowi określonego okresu kredytowania, na przykład 30, 60 lub 90 dni, w którym to masz czas na uregulowanie faktury za zakupione towary lub usługi. Często również stosowane są rabaty za płatność gotówką lub terminowe płatności, co może stanowić zachętę do szybszej spłaty zobowiązań.

Zastosowanie kredytów kupieckich

Kredyty kupieckie są powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa działające w różnych branżach i sektorach gospodarki. Dla wielu firm handlowych, szczególnie tych prowadzących sprzedaż hurtową, kredyt kupiecki stanowi kluczowy element strategii sprzedażowej. Pozwala on bowiem na elastyczne dostosowanie warunków płatności do potrzeb klientów, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej i wzrostu sprzedaży. Z kolei dla firm decydujących się na zakupy z kredytem kupieckim taka forma finansowania pozwala lepsze zarządzanie płynnością finansową.

Ponadto kredyty kupieckie są również wykorzystywane w transakcjach międzynarodowych, gdzie mogą pełnić rolę instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta lub zmianami kursów walutowych. W takich przypadkach kredyt kupiecki może być udzielany w formie akredytywy (to płatność warunkowa zabezpieczająca interesy dwóch stron transakcji handlowej, którą tworzy się na zlecenie klienta danego banku, który jednocześnie jest nabywcą towarów lub usług), co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

Różnice między kredytem kupieckim a pożyczkami pozabankowymi

Warto zaznaczyć, że kredyt kupiecki różni się od pożyczek pozabankowych pod wieloma względami. Po pierwsze, kredyt kupiecki jest udzielany przez dostawcę towarów lub usług, który jest jednocześnie wierzycielem, podczas gdy pożyczki pozabankowe są zazwyczaj udzielane przez instytucje finansowe lub pożyczkodawców prywatnych.

Po drugie, kredyt kupiecki dotyczy konkretnych transakcji handlowych i wiąże się bezpośrednio z zakupem towarów lub usług od dostawcy, podczas gdy pożyczki pozabankowe mogą być udzielane na różne cele, niezwiązane bezpośrednio z transakcjami handlowymi.

Ponadto warunki udzielenia kredytu kupieckiego mogą być negocjowane indywidualnie między dostawcą a klientem, podczas gdy warunki pożyczek pozabankowych są zazwyczaj określane przez instytucję finansową na podstawie analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Kredyt kupiecki: zalety

Kilka powodów, dla których warto skorzystać z kredytu kupieckiego:

 • Elastyczność płatności: kredyt kupiecki umożliwi ci przedłużenie terminu płatności za zakupione towary lub usługi, co da ci jako przedsiębiorcy więcej elastyczności w zarządzaniu swoimi finansami. Dzięki temu możesz lepiej dopasować harmonogram płatności do cyklu operacyjnego firmy.
 • Efektywność kosztowa: w porównaniu do innych form finansowania, kredyt kupiecki może być bardziej kosztowo efektywnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli masz do czynienia z regularnymi transakcjami handlowymi.
 • Poprawa płynności finansowej: kredyt kupiecki może stanowić ważne wsparcie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa, szczególnie w okresach, gdy występują opóźnienia w płatnościach od konsumentów lub trzeba pokryć nagłe wydatki.

 

Z kolei zaletami udzielania kredytów kupieckich są:

 • Zachęta dla klientów: oferowanie kredytów kupieckich może być stanowić przewagę rynkową. To coś, co pozwoli przyciągnąć więcej nabywców produktów i usług oraz zbudować lojalność wśród istniejącej grupy odbiorców. Może się to przełożyć na zwiększenie sprzedaży, umożliwiając konsumentom zakupy, nawet jeśli nie dysponują oni natychmiastowym kapitałem.
 • Lepsze relacje z klientami: oferowanie kredytów kupieckich może ci pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z odbiorcami produktów i usług, którzy docenią elastyczność i wsparcie finansowe ze strony dostawcy.
 • Minimalizacja ryzyka: kredyt kupiecki może pomóc w minimalizacji ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów, ponieważ transakcje są zabezpieczone przez umowy handlowe i terminy płatności.

Faktoring jako alternatywna forma finansowania

Jedną z alternatywnych form finansowania dla kredytów kupieckich jest faktoring. Usługa ta pozwala na szybsze uzyskanie środków pieniężnych zamrożonych w wystawionych fakturach sprzedażowych, co może być korzystne dla płynności finansowej firmy. Dzięki temu nie rozwiązaniu nie trzeba czekać na płatności od klientów do terminu na fakturze.

Faktoring może być atrakcyjną opcją finansowania dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów lub opóźnień w płatnościach. Stanowi również alternatywną formę finansowania zwłaszcza dla firm, które mają trudności w uzyskaniu tradycyjnego finansowania bankowego.

Kredyt kupiecki jest istotnym instrumentem finansowym stosowanym w obrocie handlowym. Pozwala on na elastyczne zarządzanie płynnością finansową oraz efektywne prowadzenie transakcji z klientami. Jako przedsiębiorca masz również dostęp do innych form finansowania, takich jak pożyczki pozabankowe czy faktoring. Każda z nich ma swoje cechy i zastosowania, które mogą być korzystne w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa. 

 

Zadłużenie wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego (US) może stanowić poważny problem dla wielu przedsiębiorców. Jednak istnieją różne sposoby, aby uporać się z tymi zobowiązaniami i uniknąć kłopotów finansowych.

Analiza finansów firmy

Analiza finansów firmy w celu znalezienia środków na spłatę ZUS-u i US może być kluczowym krokiem w zarządzaniu sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Kilka kroków, które możesz podjąć w ramach tej analizy to:

 • Przegląd budżetu. Zidentyfikuj źródła przychodów i wydatki oraz określ, czy istnieją obszary, w których możesz zaoszczędzić lub zoptymalizować wydatki, aby uwolnić dodatkowe środki na spłatę zobowiązań wobec  ZUS-u i US.
 • Ocena płynności finansowej. Sprawdź płynność finansową firmy, czyli zdolność do pokrycia bieżących zobowiązań. Jeśli masz wystarczające rezerwy finansowe, możesz rozważyć wykorzystanie ich do spłaty zaległości wobec ZUS-u i US.
 • Analiza aktywów. Przeanalizuj aktywa firmy, takie jak nieruchomości, wyposażenie, zapasy czy należności. Możesz rozważyć sprzedaż niepotrzebnych aktywów lub wykorzystanie ich jako zabezpieczenia do uzyskania finansowania na spłatę zadłużeń.
 • Optymalizacja procesów. Zidentyfikuj obszary, w których możesz poprawić efektywność działania firmy, a tym samym zapewnić sobie wzrost przychodów lub redukcję kosztów. Te dodatkowe środki możesz przeznaczyć na spłatę zaległości wobec ZUS-u i US.
 • Konsultacja z doradcą finansowym. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który pomoże ci w analizie sytuacji finansowej firmy i zaproponuje strategie zarządzania finansami, które umożliwią spłatę zadłużeń w sposób efektywny i zrównoważony.

Spłata zadłużenia: rozłożenie na raty

Podjęcie rozmów z ZUS-em czy Urzędem Skarbowym w celu negocjacji warunków spłaty to kolejna z dostępnych opcji. Spróbuj przedłużyć okres spłaty lub ustalić raty, które będą bardziej dopasowane do aktualnych możliwości finansowych Twojej firmy. Czasami urzędy te są skłonne do zawarcia układów spłat, szczególnie jeśli wykażesz chęć uregulowania swoich zobowiązań i zaprezentujesz realistyczny plan spłaty.

Jak załatwić ustalenie planu spłaty zadłużenia krok po kroku?

 •     Kontakt:

Rozpocznij od skontaktowania się z właściwymi instytucjami, czyli ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Przedstaw swoją sytuację i zapytaj o możliwość negocjacji spłaty zadłużenia.

 •     Plan spłaty:

Przygotuj szczegółowy plan spłaty, uwzględniając wysokość zadłużenia i swoje bieżące dochody. Określ, ile możesz regularnie przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec ZUS-u i US, aby uniknąć dodatkowych trudności finansowych.

 • Negocjacje warunków spłaty:

Przedstaw plan spłaty i negocjuj go z instytucjami. Wspólnie z przedstawicielami ZUS-u i US ustalcie przedłużenie okresu spłaty lub wyznaczcie dogodne raty.

 •     Konsolidacja zadłużenia:

Jeśli masz zadłużenie wobec wielu różnych wierzycieli, w tym ZUS-u i US, rozważ możliwość skonsolidowania wszystkich zobowiązań w jedno większe zadłużenie lub skorzystaj z możliwości uproszczonej restrukturyzacji. Dzięki temu możesz zyskać lepszą kontrolę nad swoimi finansami i łatwiej zarządzać spłatą długów.

Finansowanie zewnętrzne jednorazowe: pożyczka

Jedną z opcji jest jednorazowe skorzystanie z pożyczki. Wiele instytucji finansowych oferuje produkty pożyczkowe dla firm, które mogą pomóc w spłacie zaległości. Przed zaciągnięciem pożyczki dokładnie przeanalizuj warunki i koszty, aby uniknąć dodatkowych problemów finansowych w przyszłości.

Finansowanie zewnętrzne ciągłe lub jednorazowe: faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która może być niezwykle pomocna w kontekście spłaty zaległości wobec ZUS i US. Polega ona na przekazaniu do faktora (firmy oferującej faktoring) wystawionych faktur sprzedażowych. Po cesji wierzytelności faktor wypłaca od ręki nawet do 100% kwoty widniejącej na fakturach. Potem to faktor poczeka na płatność od Twojego kontrahenta, a Ty od razu możesz korzystać z pieniędzy. 

Korzyści faktoringu

Dzięki faktoringowi jako przedsiębiorca otrzymujesz natychmiastowe środki, których możesz użyć na przykład do uregulowania bieżących zobowiązań, co eliminuje ryzyko opóźnień w płatnościach i dodatkowych kosztów z nimi związanych. Tym samym faktoring pozwoli ci uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zadłużeniem, takich jak karne odsetki czy blokady kont. Ponadto, korzystając z faktoringu, możesz skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności bez konieczności martwienia się o finanse.

W SMEO oferujemy faktoring również firmom z niewielkimi zadłużeniami w ZUS-ie i US.

Warto też pamiętać, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Staraj się więc nie doprowadzać do powstania zadłużenia w płatności podatków czy składek. W tym także pomocny jest faktoring, bo dzięki uzyskaniu na bieżąco gotówki z faktur, możesz od razu przeznaczyć ją na dowolny cel, na przykład na spłatę bieżących zobowiązań.

 

Pozbycie się zadłużeń wobec ZUS-u i US ma wiele korzyści. Oprócz uniknięcia kar i sankcji finansowych, pozwala to także na poprawę wizerunku firmy oraz zwiększenie zaufania wśród kontrahentów i partnerów biznesowych. Ponadto, regularna spłata zobowiązań przyczynia się do stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa i umożliwia dalszy rozwój działalności. Dlatego warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby uregulować swoje zobowiązania wobec ZUS i US jak najszybciej.

 

Zastanawiasz się, jakie korzyści może przynieść karta kredytowa dla Twojej firmy? Wiele firm korzysta z kart kredytowych jako narzędzia finansowego do zarządzania płynnością finansową, kontrolowania wydatków oraz budowania historii kredytowej. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach posiadania karty kredytowej dla firmy.

Dla jakich firm polecana jest karta kredytowa?

Karty kredytowe mogą być pomocne dla różnych firm, na przykład dla małych przedsiębiorstw i startupów, ułatwiając zarządzanie płynnością finansową poprzez pokrycie codziennych wydatków i inwestycji bez użycia gotówki. Średnie i duże firmy mogą wykorzystywać karty kredytowe do zarządzania wydatkami na większą skalę oraz kontrolowania kosztów w różnych obszarach działalności. Jeśli zatrudniają pracowników, mogą w ten sposób udostępnić środki na zakupy i wydatki firmowe, przy jednoczesnym monitorowaniu transakcji. Karty kredytowe mogą być szczególnie przydatne w firmach z branż wymagających częstych zakupów, np. handlowych, usługowych, restauracjach czy przedsiębiorstwach produkcyjnych. Mogą z nich korzystać do ułatwienia płatności za towary, usługi i wydatki operacyjne. Firmy często organizujące podróże służbowe mogą zyskać dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenia podróżne, programy lojalnościowe czy zwroty za wydatki związane z podróżami.

Karta kredytowa dla firm: kiedy warto?

Karta kredytowa dla firm może być cennym narzędziem finansowym w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku występowania problemów z zarządzaniem płynnością finansową. Pozwala ona na natychmiastowe pokrycie bieżących wydatków, nawet gdy środki gotówkowe są ograniczone. Co jeszcze daje firmie karta kredytowa?

Może ona przynieść wiele korzyści. Spójrzmy na kilka przykładów. 

 • Karta kredytowa zapewnienia elastyczność finansową, umożliwiając natychmiastowe dokonywanie zakupów i pokrywanie nieprzewidzianych wydatków (np. awarie sprzętu czy okazje do inwestycji). Dzięki karcie kredytowej firma ma natychmiastowy dostęp do dodatkowych pieniędzy i nie musi zaciągać pożyczek czy kredytów. 
 • Karta kredytowa ułatwia śledzenie i zarządzanie wydatkami firmowymi poprzez dostęp do zestawień miesięcznych, które szczegółowo opisują wydatki (każda transakcja jest rejestrowana), ułatwiając budżetowanie i kontrolę finansów.
 • Regularne i terminowe korzystanie z karty kredytowej oraz spłacanie zadłużeń może przyczynić się do budowy pozytywnej historii kredytowej. Może ona być przydatna przy ubieganiu się o różne formy finansowania w przyszłości. Dlatego dobrze jest wyrobić ją jakiś czas przed momentem ubiegania się o kredyt.
 • Niektóre karty kredytowe dla firm oferują dodatkowe korzyści, takie jak programy lojalnościowe, zwroty gotówkowe czy ubezpieczenia podróżne.
 • Jeśli potrzebny Ci szybki dostęp do środków, pamiętaj, że wnioskowanie o kartę kredytową jest prostsze i zajmuje znacznie mniej czasu niż ubieganie się np. o kredyt.
 • Karta kredytowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenia i ochronę przed oszustwami. W razie ewentualnych problemów można skorzystać ze wsparcia banku lub otrzymać zwrot środków. 

Alternatywy dla karty kredytowej

Nie przekonały Cię korzyści posiadania karty kredytowej? Szukasz alternatywy na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa?

 • Linia kredytowa jest udzielana przez bank na określoną kwotę, ale nie jest ona wykorzystywana poprzez kartę kredytową. Zamiast tego, środki są przekazywane na konto bankowe, a spłata odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Pożyczka jest formą finansowania, w której firma otrzymuje określoną kwotę pieniędzy od instytucji finansowej lub inwestora. Pożyczka jest spłacana w ustalonych ratach lub w określonym terminie, zazwyczaj z odsetkami. Jest to jednorazowe zobowiązanie, nie zaś odnawialne jak w przypadku karty kredytowej. Można jednak uzyskać pożyczkę na znacznie większe kwoty niż limity na linii czy karcie kredytowej.

Jeśli potrzebujesz pożyczki ratalnej dla swojej firmy, sprawdź naszą ofertę do 200 000 zł.

 • Faktoring to usługa finansowa, dzięki której możesz przyspieszyć płatność za faktury sprzedażowe wystawione z długim terminem płatności. Wystarczy podpisać umowę online z firmą faktoringową, a następnie przekazać fakturę do finansowania. Następnie przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne za faktury, co pozwala natychmiast poprawić płynność finansową. Różni się tym od pożyczki, karty kredytowej czy linii kredytowej, że nie powstaje tu zadłużenie. Firma zyskuje po prostu szybciej środki, które i tak są jej należne.

Dowiedz się więcej na temat możliwości finansowania faktur od 400 do nawet 2 000 000 zł za pomocą faktoringu.

 

Złóż wniosek online